Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

De grootste herstructureringsopgave in de geschiedenis van Tilburg

Train de trainer

Kelly Reijnders (1990) is inmiddels 3 jaar werkzaam bij gemeente Tilburg als projectleider Stedelijke Ontwikkeling. Een van de meest bijzondere projecten waaraan ze werkt, is de grootschalige herstructurering van de wijk Groeseind-Hoefstraat.

23 april 2018

In het Tilburgse stadsdeel Oud-Noord ligt de volksbuurt Groeseind-Hoefstraat. De wijk bestond uit vele soortgelijke naoorlogse huurwoningen en kende een eenzijdig woningaanbod met problemen op zowel sociaal als op ruimtelijk vlak. De verpaupering sloeg toe en het werd duidelijk dat iets moest gebeuren wilde deze wijk nog floreren.

De gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos en Wonen Breburg pakten de problematiek gezamenlijk aan en werkten aan een herstructureringsplan voor de hele volksbuurt. Een van de belangrijkste succesfactoren voor het slagen van de herstructurering, is het draagvlak bij de bewoners. Op basis van meningenpeilingen is daarom geïnventariseerd of de bewoners de sloop en herbouw van de woningen überhaupt zagen zitten. Toen bleek dat het merendeel van de bewoners het eens was met de sloop van de woningen, werkten de betrokken partijen het herstructureringsplan verder uit.

Het herstructureringsplan

Het plan ging uit van een flinke fysieke vernieuwing van de buurten Bisschoppenbuurt/Pietersbuurt en Rosmolen, waarbij alle bestaande woningen (in fases) gesloopt zouden worden. Het plan omvat onder meer een nieuw park van ruim 10.000 m², (fasegewijze) nieuwbouw van ruim 600 woningen, zowel huur als koop voor diverse doelgroepen en een complete en hoogwaardige herinrichting van het openbaar gebied, waarin groen en spelen een prominente plek krijgen. In 2010 ging de eerste schop in de grond en naar verwachting zal in 2018 de laatste hand aan de herstructurering worden gelegd.

Burgerparticipatie

Voor het slagen van een herstructurering, zowel op fysiek als sociaal vlak, is draagvlak een belangrijke succesfactor. De uitdaging voor een projectleider ligt dan ook in het betrekken van de juiste partijen op het juiste moment, dus ook bewoners. Om de belangen van de bewoners te behartigen, is ruim twaalf jaar geleden een klankbordgroep opgericht. Deze groep geeft gevraagd en ongevraagd advies en boog zich inmiddels over onder andere het stedenbouwkundig plan en de architectuur van de woningen.

Voor de inrichting van het openbaar gebied en de invulling van de speelplekken zette de gemeente een intensief traject van burgerparticipatie op. De bewoners dachten actief mee, met name over de functionele invulling. Door middel van stembiljetten konden kinderen laten weten welke speeltoestellen zij het leukst vonden.

Tijdens het gehele proces zetten de betrokken woningcorporaties en de wijk- en omgevingsmanagers van de gemeente zich in om de bewoners ook op sociaal vlak goed te ondersteunen. Sociale cohesie en een gevoel van thuiskomen in de nieuwe wijk zijn bereikt door regelmatig activiteiten te organiseren voor zowel bewoners die al in de wijk woonden als nieuwe bewoners.

Goede samenwerking

Het valt me op dat bewoners de consequenties van hun ideeën vaak niet overzien, als ze mogen meedenken. In Rosmolen richtten we daarom speciaal ruimte in het openbaar gebied in. In dit gebied kunnen ambitieuze ideeën landen die normaliter niet in openbaar gebied passen.
Zo gaven bewoners aan graag een moestuin te willen en daar krijgen ze nu ruimte voor. Ze dragen deze verantwoordelijkheid zelf.

Een herstructurering is een bijzonder en intensief traject, dat alleen maar kan slagen in een goede samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en huidige en toekomstige bewoners. Hierdoor is het niet alleen voor het oog een mooie wijk geworden, maar ook een wijk waar de bewoners prettig wonen. Mocht je eens in Tilburg zijn, kom dan gerust een keer kijken in de wijk!Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.